آموزش عیب یابی سیستم ترمزABS

آموزش عیب یابی سیستم ترمزABS

آموزش عیب یابی سیستم ترمزABS

عیب یابی سیستم ترمز پراید 

تعمیر بلوک ABS تیبا،ساینا،پراید

عیب یابی سیستم ترمز پژو  

تعمیر بلوک ABS پژو405، پژو پارس

عیب یابی سیستم ترمز سمند 

تعمیر بلوک ABS سمند سورن، سمند EF7، سمند ملی، دنا، دنا پلاس ، رانا 

عیب یابی سیستم ترمز پژوپارس

عیب یابی سیستم ترمز تیبا 

عیب یابی سیستم ترمز نیسان وانت 

 

عیب علت احتمالیبازرسی یا رفع عیب

ترمز ضعیف است

نشت مایع ترمز
وجود هوا در سیستم هیدرولیکی
ساییدگی لنتها
وجود مایع ترمز، گریس، روغن و یا آب روی لنت
پیستون دیسکِ ترمز درست کار نم یکند
سیلندر چرخ یا پمپ اصلی درست کار       نمی کند
بوستر درست کار نم یکند
شیلن گهای خلأ بوستر آسیب دیده اند
شیلن گهای ترمز معیوب اند
سوپاپ تعادل، درست عمل نم یکند
بازدید و تعمیر کنید
هواگیری کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعمیر کنید
تعمیر یا تعویض کنید
تعمیر یا تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید 

پدالی ترمز به کف اتاق

می چسبد

تنظیم کنندهٔ خودکار لنتها عمل نمی کند
میلهٔ فشاری پمپ زیر پا خم و یا آزاد شده است
لنتهای ترمزها ساییده شده است
مایع ترمز در مخزن کمتر از نشانهٔ MIN است
سیستم هیدرولیک به شدت هوا گرفته است
پمپ زیر پا معیوب است
بازدید و تعمیر کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
مخزن را پر و هواگیری کنید
مخزن را پر و هواگیری کنید
تعمیرکنید 

یکی از چرخها هنگام ترمز کردن می کشد

کفشکها تنظیم نیستند
لولهٔ ترمز مسدود شده است
سیلندر چرخ معیوب است
سیستم هیدرولیک چرخ نشتی دارد
فنر برگردان ضعیف یا شکسته است
بلبرینگ چرخ لقی غیرمجاز دارد
لنتهای چرخ روغنی چرب شده اند
تنظیم کنید
تمیز یا تعویض کنید
تعمیر کنید
تعمیر کنید
تعویض کنید
تنظیم کنید
تمیز یا تعویض کنید 

در هنگام ترمزگیری، خودرو به یک طرف کشیده می شود

لنتها چرب اند
سیلندر ترمز چرخ معیوب است
کفشکهای ترمز تنظیم نیستند
باد لاستیکها یکنواخت نیستند
لولهٔ ترمز گرفتگی دارد
طبق ترمز شل است
لنتها باهم جور هماهنگ و از یک نوع نیستند
لنتها را تعویض کنید
تعویض کنید
تنظیم کنید
تنظیم کنید
تعویض کنید
آن را محکم کنید
تعویض کنید 

پدال زیر پا نرم اسفنجی

است

در سیستم هیدرولیک هوا موجود است
کفشکها تنظیم نیستند
اتصالات لولهها شل است
لولههای ترمز آسیب دیده اند
مایع ترمز در مخزن در حد پایین تر
مخزن روغن را پر و سیستم را هواگیری کنید
آنها را تنظیم کنید
محکم و هواگیری کنید
تعویض کنید
کامل و هواگیری کنید 

ترمز خوب نمی گیرد وباید نیروی اضافی به پدال وارد کرد

لنتها خیس شده اند
کفشکها تنظیم نیستند
لنت ترمزها داغ کرده اند
لنت ترمزها سوخته اند
کاسه ترمز صیقلی آینه شده است
بوستر ترمز کار نمی کند
پیستونهای سیلندر چرخها چسبیده اند
لنتها را خشک کنید
تنظیم کنید
لنتها را خنک کنید
آنها را تعویض کنید
تعویض کنید
تعمیر یا تعویض کنید
تعمیر یا تعویض کنید 

ترمزها آزاد نمی کنند

پدال ترمز خلاصی ندارد
میلهٔ فشاری پمپ اصلی درست تنظیم نیست
سوراخهای برگشت پمپ اصلی گرفته است
کفشک ها به خوبی برنم یگردند
سیلندر چرخ ها به خوبی برنمی گردند
اورینگ پیستون ترمز دیسکی معیوب است و برگشت
انجام نمی شود
دیسک ترمز بیش از حد تاب دارد
سیم ترمز دستی تنظیم نیست
ترمزدستی آزاد نم یکند
تنظیم کنید
تنظیم کنید
تمیز کنید
تنظیم کنید
تعویض یا تعمیر کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تنظیم کنید
تعمیر یا تنظیم کنید 

ترمزها صدا می دهند

لنتها ساییده فرسوده شده اند یا جنس لنت مناسب نیست.
کفشکها تاب دارند
پرچ های چسب لنتها شل شده اند
کاسهها ساییده یا ناهموار هستند
قطعات سیستم ترمز چرخ شل شده اند
بلبرینگهای چرخ، فرسوده یا لقی بیش از حد دارند
تعویض کنید
تعویض کنید
کفشکها را تعویض کنید
تعویض کنید
محکم کنید
تعویض یا تنظیم کنید 

سیستم ترمز روغن کم

می کند

از پمپ اصلی زیرین مایع ترمز نشت می کند
سیلندر چرخ نشتی دارد
اتصالها شل هستند و لولهٔ ترمز آسیب دیده است
توجه: پس از رفع عیب، مایع ترمز را در مخزن بریزید،
تا کامل شود
آن را تعویض یا تعمیرکنید
آن را تعمیر یا تعویض کنید
اتصال را محکم کنید، لوله را تعویض کنید 

 

تعمیر تخصصی بلوک ABSتعمیرات گریبکس مزدا 3 نیو

آموزشاخبار

آموزش عیب یابی سیستم ترمزآموزش عیب یابی سیستم ترمزABSتعمیر بلوک ABS پرایدتعمیر بلوک ABS تیباتعمیر بلوک ABS تیبا،ساینا،پرایدعیب یابی سیستم ترمزABS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.